Faillissement

>Faillissement
Faillissement2018-01-02T15:32:34+00:00

Faillissement

De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.

Als een schuldenaar zijn rekeningen niet meer kan voldoen, kan hij door de rechter failliet worden verklaard. Dit kan gebeuren op eigen aangifte, of op aangifte van een schuldeiser.

Als een schuldeiser het faillissement aanvraagt, dient hij zijn vordering te onderbouwen en dient er minimaal nog één schuldeiser te zijn (schuldvordering).

Als een schuldenaar failliet wordt verklaard, neemt de curator de leiding over de onderneming over. De curator heeft als taak de belangen van alle schuldeisers te behartigen.

De curator zal bij een faillissement ook onderzoeken of er bijvoorbeeld redenen zijn, om de bestuurders aansprakelijk te stellen voor het tekort van de boedel (bestuurdersaansprakelijkheid).

Faillissement

Indien u zelf het faillissement van uw BV wilt aanvragen, heeft u geen advocaat nodig. Op rechtspraak.nl kunt u zelf een formulier invullen. Vanwege de grote gevolgen, is het verstandig om vooraf met een specialist te overleggen, om te voorkomen dat u details vergeet en bijvoorbeeld als bestuurder aansprakelijk bent voor het boedeltekort.

De volgende zaken dienen bij uw eigen aangifte faillissement van een BV te worden gevoegd

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van de BV die de eigen aangifte doet;
 • een overzicht van baten en schulden, een lijst van crediteuren met hun namen en hun vorderingen en een lijst van debiteuren met hun namen en hun vorderingen;
 • een origineel uittreksel uit het handelsregister;
 • een gewaarmerkt kopie van de statuten;
 • het originele aandeelhoudersregister of een gewaarmerkt kopie daarvan;
 • de originele notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders waaruit blijkt van de opdracht van deze vergadering aan het bestuur tot het aanvragen van het faillissement van de vennootschap, als bedoeld in artikel 2:246 BW voor de BV;
 • indien degene die de eigen aangifte doet een gevolmachtigde is en niet de bevoegde bestuurder, de door het bestuur verstrekte volmacht aan deze persoon;
 • indien de vennootschap een raad van commissarissen heeft, de originele notulen van de raad van
  commissarissen waaruit blijkt van zijn goedkeuring van het besluit van het bestuur van de vennootschap tot het aanvragen van het faillissement van de vennootschap, als bedoeld in artikel 2:274 BW lid 1, aanhef en onder i BW voor de BV;
 • indien de vennootschap ook een of meer buitenlandse vestigingen in de zin van onzelfstandige filialen heeft, zo mogelijk ook een origineel uittreksel uit het handelsregister van die vestiging(en);
 • indien de bestuurder van de vennootschap waarvan de faillietverklaring wordt verzocht een rechtspersoon is, een origineel uittreksel uit het handelsregister van deze rechtspersoon, en van de eventuele rechtspersonen die deze rechtspersoon besturen, totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd;
 • indien de bestuurder van de aandeelhouder(s) van de vennootschap waarvan de faillietverklaring wordt verzocht een rechtspersoon is, een origineel uittreksel uit het handelsregister van deze rechtspersoon, en van de eventuele rechtspersonen die deze rechtspersoon besturen, totdat een natuurlijke persoon als bestuurder wordt genoemd.

Het faillissement van een schuldenaar aanvragen gebeurd door een verzoekschrift aan de rechtbank. Dit verzoekschrift dient te worden ondertekend door een advocaat.

Het is vereist dat de schuldenaar schulden heeft bij meerdere schuldeisers, waarvan minimaal één schuld opeisbaar moet zijn. Tevens moet hij deze schulden niet betalen.

Als het faillissement van een BV wordt aangevraagd, moeten de volgende documenten bij het verzoekschrift worden gevoegd:

 • een origineel uittreksel uit het handelsregister;
 • indien de vennootschap ook een of meer buitenlandse vestigingen in de zin van onzelfstandige filialen heeft, zo mogelijk ook een origineel uittreksel uit het handelsregister van die vestiging(en);
 • indien de bestuurder van de vennootschap waarvan de faillietverklaring wordt verzocht een rechtspersoon is, een origineel uittreksel uit het handelsregister van deze rechtspersoon, en van de eventuele rechtspersonen die deze rechtspersoon besturen, totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd.

Als u zelf het faillissement van uw BV aanvraagt, wordt uw verzoek zo snel mogelijk behandeld. Meestal wordt dit verzoek op een dinsdag behandeld en kan dat binnen een week.

Indien u het faillissement van een schuldenaar aanvraagt, moet u rekening houden met ongeveer vier weken, voordat de mondelinge behandeling plaatsvindt. Dit komt omdat de bestuurders van de BV zorgvuldig moeten worden opgeroepen.

mr. S.R. VoorhorstAdvocaat
mr. S.R. Voorhorst richt zich op die rechtsgebieden waar ondernemers mee te maken krijgen. Dit kan puur ondernemingsrecht zijn, maar ook contractenrecht, insolventierecht, of andere rechtsgebieden.

Het aanvragen van een faillissement is een uiterste middel, maar soms de enige oplossing.